Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO ORTOCONCEPT SP. Z O.O.

 Użyte w Regulaminie definicje i skróty oznaczają:

 1. Podmiot – ORTOCONCEPT Sp. z o.o. posiadający status podmiotu leczniczego;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego;
 3. u.p.p. - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 4. Zakład leczniczy – ORTOCONCEP Sp. z o.o.;

Długopis w ręce

§ 1. Podstawa działania

 1. ORTOCONCEPT SP. Z O.O. jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie:
  1) obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2) wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – nr księgi rejestrowej: 000000240684 W - 02; organ rejestrowy: Wojewoda Dolnośląski ; data wpisu do rejestru: 27.05.2021 r.; data rozpoczęcia działalności leczniczej 14.06.2021 r.
  3) niniejszego Regulaminu organizacyjnego.

 § 2. Oznaczenie podmiotu leczniczego

 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą ORTOCONCEPT SP. Z O.O.
 2. Siedzibą Podmiotu leczniczego jest Wrocław, ul. Graniczna 89A, 54-530 Wrocław.
 3. Podmiot leczniczy jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776752, NIP 8992859792 REGON 38284819700018, dalej „Podmiot”.

 § 3. Regulamin

 1. Regulamin organizacyjny, dalej „Regulamin”, określa organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie leczniczym.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1) cele i zadania Podmiotu leczniczego;
  2) strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
  3) rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  4) proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym jego przebieg i miejsce udzielania świadczeń;
  5) organizację przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
  6) prowadzenie dokumentacji w Podmiocie leczniczym;
  7) organizację i zadania komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania między tymi komórkami;
  8) wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej;
  9) prawa i obowiązki pacjenta, w tym prawa pacjenta w zakresie składania reklamacji;
  10) sposób kierowania jednostką lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

 § 4. Miejsce udzielania świadczeń

 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia zakładu leczniczego ORTOCONCEPT z o.o. znajdujące się pod adresem: ul. Graniczna 89A, 54 - 530 Wrocław.
 2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych mogą być również siedziby podmiotów leczniczych, z którymi ORTOCONCEPT Sp. z o.o. podjął współpracę.

§ 5. Cele i zadania podmiotu leczniczego

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest prowadzenie działalności leczniczej na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia, w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 2. Do zadań Podmiotu leczniczego należy w szczególności:
  1) diagnostyka funkcjonalna pacjenta,
  2) dobór do potrzeb pacjentów wyrobów medycznych,
  3) nauczanie pacjentów obsługi wyrobów medycznych,
  4)działalność profilaktyczna i prozdrowotna mająca na celu kształtowanie i podtrzymanie sprawności pacjentów,
  5) udzielanie porad i konsultacji.

§ 6. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot leczniczy wykonuje działalności leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Podmiot obejmują:
 3. świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 4. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 § 7. Kierowanie Podmiotem

 1. Podmiotem kieruje współwłaściciel Podmiotu pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu spółki ORTOCONCEPT Sp. z o.o.
 2. Osoba wskazana w ust. 1 wykonuje wszystkie obowiązku i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym reprezentuje podmiot na zewnątrz.
 3. Podczas nieobecności osoby wskazanej w ust. 1 zastępuje go osoba na stanowisku Dyrektora Zarządzającego.

§ 8. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

 1. Podmiot wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą ORTOCONCEPT. W Podmiocie wydzielono jednostkę organizacyjną: ORTOCONCEPT Miejsce: ul. Graniczna 89A, 54-530 Wrocław.
 2. W jednostce organizacyjnej wydzielono następujące komórki organizacyjne:
 3. pracownia zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi;
 4. poradnia zaopatrzenia ortopedycznego;
 5. pracownia zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi dla dzieci;
 6. poradnia zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci.

§ 9.Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Podmiotu oraz warunki ich współdziałania

 1. Do zadań jednostki organizacyjnej Podmiotu wymienionej w § 8 należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji ortopedycznych i ortotycznych oraz dobór wyrobów medycznych.
 2. Do zadań Pracowni zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi dla dorosłych i dla dzieci należy diagnostyka funkcjonalna, dobór wyrobów medycznych, nauczanie obsługi i użytkowania wyrobów medycznych, działalność profilaktyczna i prozdrowotna.
 3. Do zadań Poradni zaopatrzenia ortopedycznego dla dorosłych i dla dzieci należy przeprowadzanie konsultacji ortopedycznych i ortotycznych oraz dobór wyrobów medycznych.
 4. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.
 5. Za prawidłowe współdziałanie poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych odpowiedzialna jest osoba wskazana w § 7.
 6. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

 § 10. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot leczniczy OrtoConcept organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych Podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich, telefonicznie lub online, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w wyznaczone soboty w godzinach od 09:00 do 17:00.
 4. Informacje o godzinach otwarcia Podmiotu są umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów na terenie Podmiotu oraz na stornie internetowej: ortoconcept.pl.
 5. Aby pacjent mógł skorzystać ze świadczeń zdrowotnych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, powinien dostarczyć ważne zlecenie na dany wyrób medyczny wystawiony przez lekarza specjalistę.
 6. Świadczenia zdrowotne są wykonywane przez wykwalifikowany personel Podmiotu leczniczego Ortoconcept.
 7. W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach pracowni zaopatrzenia w wyroby medyczne na pierwszej wizycie pobierane są pomiary niezbędne do ustalenia rodzaju wyrobu medycznego oraz jego parametrów. Wyrób medyczny jest wydawany pacjentowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 8. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Podmiot przysługują wszelkie prawa pacjenta zastrzeżone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Podmiot i jego pracownicy zobowiązują się zachować w tajemnicy informację związaną z pacjentem, a uzyskaną w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

  § 11. Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

 1. Podmiot Leczniczy może współpracować w zakresie świadczonych na rzecz pacjentów usług z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą dotyczyć może w szczególności zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
 4. Podmiot Leczniczy może udostępnić podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

  § 12. Płatności za świadczenia zdrowotne

 1. Świadczenia zdrowotne w Podmiocie w zakresie:
 • doboru zaopatrzenia ortopedycznego produkowanego na indywidualne zamówienie – świadczone są bezpłatne
 • zakupu zaopatrzenia ortopedycznego produkowanego na indywidualne zamówienie – świadczone są odpłatnie, z możliwością finansowania z środków publicznych Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie zlecenia na dane zaopatrzenie ortopedyczne.
 • konsultacji medycznych lekarza ortopedy – świadczone są odpłatne.
 1. Za udzielone świadczenia zdrowotne, pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Cennik opłat stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Jest on również dostępny w siedzibie Podmiotu.
 2. Cena zakupu zaopatrzenia ortopedycznego jest ustalana indywidualnie z pacjentem, z uwzględnieniem jego potrzeb oraz wyboru materiału i technologii użytej do wykonania zaopatrzenia ortopedycznego.
 3. Dostępnymi formami płatności są:
 • gotówka,
 • karta płatnicza,
 • BLIK,
 • faktury przelewowe.

 § 13. Zasady udzielania świadczeń odpłatnych

 1. Odpłatne świadczenia zdrowotne są udzielane:
  1) w sposób nieograniczający dostępności świadczeń dla pacjentów,
  2) w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
  3) zgodnie z kryteriami medycznymi.
 1. Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

 § 14. Prowadzenie dokumentacji medycznej w Podmiocie

 1. OrtoConcept prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
 2. Dokumentacja medyczna przechowywana jest w pomieszczeniach siedziby Podmiotu.
 3. Dokumentacja medyczna pacjenta, któremu Pomiot udzielił świadczenia zdrowotnego, stanowi własność Podmiotu leczniczego.
 4. Dokumentacja medyczna zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta po upływie okresu jej przechowywania określonych w odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim w u.p.p.

 § 15. Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym lub osobom przez upoważnionym przez pacjenta.
 2. Po śmierci pacjenta o udostępnienie dokumentacji medycznej może wystąpić osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
 3. Dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta może zostać udostępniona również osobie bliskiej przy spełnieniu warunków przewidzianych przez art. 26 u.p.p.
 4. Dokumentacja medyczna może zostać również udostępniona organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a także organom sprawującym nadzór i kontrolę nad Podmiotem, uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dokumentacja medyczna może zostać udostępniona zakładom ubezpieczeń na podstawie uprzedniej zgody pacjenta.
 5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1) do wglądu w siedzibie Podmiotu z zapewnieniem sporządzenia notatek lub zdjęć;
  2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
  3) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5) na informatycznym nośniku danych.
 1. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na informatycznym nośniku danych.
 2. Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek o wydanie dokumentacji. Podmiot zobowiązany jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 3. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Podmiot pobiera opłatę na warunkach przewidzianych w art. 28 u.p.p.
 5. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w następujących przypadkach:
 6. udostępnienia dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego po raz pierwszy, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt. 2 i 5 u.p.p., a mianowicie udostępnianej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lun wydruku oraz na informatycznym nośniku danych;
 7. w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta;
 8. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 9. w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych .
 10. Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobiera się następujące opłaty:
 11. za jedną stronę wyciągu albo odpisu – 12 zł,
 12. za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,45 zł,
 13. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,50 zł.
 14. Nie pobiera się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 § 16. Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych przysługują prawa określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
 2. Informacja o prawach pacjenta udostępniana jest w Podmiocie poprzez:
  a) okazanie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1, na wniosek pacjenta,
  b) zamieszczeniu szczegółowej informacji w tym przedmiocie w siedzibie Podmiotu.
 3. Do obowiązków pacjenta należy:
  1) przestrzeganie Regulaminu Podmiotu,
  2) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  3) stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
  4) stosowanie się do przepisów regulujących zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19,
  5) posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  6) szanowanie mienia Podmiotu leczniczego.
 4. Pacjent może zostać zobowiązany przez pracownika recepcji lub osobę z personelu medycznego do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W razie braku okazania lub odmowy okazania takiego dokumentu personel może odmówić zarejestrowania na wizytę lub przeprowadzenia wizyty.
 5. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie wizyty.

 § 17. Zakazy

 1. Zakazuje się na terenie Podmiotu prowadzenia wszelkiej działalności akwizycyjnej i handlowej bez uzyskania uprzedniej zgody kierownictwa Podmiotu.
 2. Zakazuje się palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Podmiotu.

 § 18. Reklamacje

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Podmiocie, ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej, ustnej w rejestracji, telefonicznie lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana listownie lub mailowo w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W sprawach zawiłych lub w przypadkach wymagających podjęcia czynności wyjaśniających albo skierowania wystąpienia do innych jednostek lub instytucji odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia reklamacji. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być przedłużony na okres do 2 miesięcy.

 § 19. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez osoby zarządzające Podmiotem leczniczym.
 2. Zmiany Regulaminu będą wprowadzone pisemnie i podawane do wiadomości pracowników i pacjentów.

Załącznik nr 1: Cennik odpłatnych usług obowiązujący w ORTOCONCEPT Sp. z o.o.

 1. Konsultacja ortopedyczna pierwszorazowa – 850 zł
 2. Konsultacja ortopedyczne kolejna – 550 zł